Vänligen läs noggrant igenom dessa användarvillkor innan du besöker eller använder någon av ProffsVal Sweden AB webbplatser. Webbplatserna är endast tillgänglig för dig som accepterar, utan att göra ändringar, alla villkor som framgår nedan (”Användarvillkoren”).

Dessa Användarvillkor innehåller information gällande dina legala rättigheter och begränsningar av dessa rättigheter samt ett avsnitt som gäller lagval och jurisdiktion vid tvist. Genom att besöka eller använda Webbplatserna samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte vill vara bunden av dessa Användarvillkor, eller framtida uppdaterade versioner av dessa Användarvillkor, kan du nekas åtkomst till Webbplatserna och/eller dess funktioner.

ANVÄNDARVILLKOR

ALLMÄNT

 1. Den kontraktuella relationen mellan dig som användare och ProffsVal Sweden AB, org. nr. 559464-5706, regleras din åtkomst till- eller användning av Webbplatsen i dessa Användarvillkor.
 2. Genom att besöka eller använda Webbplatsen accepterar du allt innehåll i dessa Användarvillkor och du förstår de rättigheter, skyldigheter och villkor som framgår häri.
 3. För att kunna använda och besöka Webbplatsen garanterar du härmed (i) att du är minst arton (18) år gammal, (ii) att all information som tillhandahålls av dig via Webbplatsen är sann, rättvisande, uppdaterad och fullständig och (iii) att du är behörig att ingå dessa Användarvillkor och att använda Webbplatsen i enlighet med de villkor som framgår häri.
 4. ProffsVal Sweden AB kan inte garantera eller säkerställa att beskrivningar och fotografier på Webbplatsen är korrekt återspeglade objekt om inte annat uttryckligen föreskrivs. Vänligen notera att fotografier kan upplevas annorlunda beroende på tekniska egenskaper och färgupplösning på den enhet som använts för att besöka Webbplatsen.

PERSONUPPGIFTER OCH ANNAN INFORMATION

 1. Du godkänner härmed att du fått information gällande vår behandling av dina personuppgifter vilket även finns tillgängligt på: (länk till integritetspolicy).
 2. Om du tillhandahåller personuppgifter hänförliga till någon annan garanterar du att en sådan individ har granskat och accepterat Användarvillkor och fått information om och när nödvändigt, givit samtycke gällande vår behandling av hens personuppgifter.

ANSVAR

 1. Du uppmärksammar och accepterar att Webbplatsen kan komma att vara otillgänglig på grunda av planerat eller oplanerat driftsstopp, underhåll och/eller uppdateringar.

LAGAR OCH TVISTER

 1. Om du har några frågor eller funderingar gällande vår gdpr, vänligen kontakta ProffsVal Sweden AB på [email protected] 
 2. Genom att gå in på vår Webbplats godkänner du att alla angelägenheter relaterade till din åtkomst eller användning av Webbplatserna relaterat till din åtkomst eller användning av Webbplatserna regleras av svensk lag utan att göra gällande lagvalsregler.
 3. Om du använder Webbplatsen som näringsidkare är du medveten om- och godkänner att alla tvister som uppstår genom din användning av Webbplatserna ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
 4. Om du använder Webbplatserna som konsument ska alla tvister som uppstår genom din användning av Webbplatserna avgöras i Svensk domstol om inte lagen i det land du är bosatt tillåter dig att välja domstolen i det landet.
 5. Som konsument har du även rätt att få en tvist som uppstår i relation till Användarvillkoren prövade genom alternativ tvistelösning så länge tvisten når upp till de krav som uppställs. Till exempel krav gällande tid och värde. ProffsVal Sweden AB företar sig att samarbeta med konsumenter vid alternativ tvistelösning enligt lag om alternativ vid konsumenttvister. Relevant organ för tvistelösning är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se .
 6. Punkt 9 och punkt 10 ska inte gälla om tillämplig lagstiftning i det land du är bosatt föreskriver att ett annat lands lag eller jurisdiktion ska gälla och detta inte kan avtalas bort.